A N U N Ţ

Şcoala Gimnazială Dobric, Judeţul Bistriţa-Năsăud

anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de muncitor -0,5 normă

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

 1. are cetăţenia română , cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic european şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie  sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv  pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă  incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de muncitor întreţinere

g) curriculum vitae;

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

- studii generale sau medii

- Cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile : instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate.

- Experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2016, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 19 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 ianuarie 2016, ora 14:00: proba practică.

Rezultatele se afișează la sediul instituției in 19.01.2015 ora 16.00

Contestații se pot depune in 19.01.2015 până la ora 17.00

Rezultatele finale se afișează in 20.01.2015 la ora 10.00

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Dobric, Loc. Dobric nr.43, Comuna Căianu-Mic, Judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon: 0263/347687

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR ÎNTREŢINERE studii (G; M)

 1. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor-art.22 şi 23 ;
 2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12;

3.   Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4.   Normele privind protecţia muncii.